Удосконалення оцінки ризиків на основі моделювання наслідків виробничого травматизму

Ескіз недоступний
Дата
2022
Автори
Кружилко, О. Є.
Майстренко, В. В.
Володченкова, Н. В.
Ткалич, І. М.
Полукаров, О. І.
Демчук, Г. В.
Kruzhilko, O. Ye.
Maystrenko, V.  V.
Volodchenkova, N. V.
Tkalych, I. M.
DOI
https://doi.org/10.36804/nndipbop.38-3-4.2022.11-15
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Державна установа «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці»
Анотація
У статті проаналізовано результати теоретичних досліджень та практичних підходів до оцінки професійних ризиків. Незважаючи на значну кількість теоретичних напрацювань, для ефективного управління ризиками на робочих місцях основними проблемними завданнями, які потребують вирішення, залишається розроблення практичних рекомендацій із застосування існуючих методів, підходів, алгоритмів. Проаналізовано підходи до оцінки виробничих ризиків, що базуються на використанні статистичних даних про виробничий травматизм. Відзначено, що для практичного застосування запропонованого підходу необхідно мати актуалізовані бази даних та інформаційні системи, призначені для обробки даних та візуалізації результатів. Запропоновано для практичного використання математичну модель коефіцієнта важкості виробничого травматизму, яка має вигляд залежності вказаного коефіцієнта від множини чинників, що впливають (причини нещасного випадку, виду події, віку та стажу роботи потерпілого). Для побудови моделі запропоновано використання методу регресійно-кореляційного аналізу. Дослідження отриманої моделі дозволило встановити ступінь впливу чинників на можливі наслідки нещасних випадків. Зокрема встановлено, що саме вид події, яка має найменшу частоту прояву (падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо) максимальною мірою впливає на кількість днів непрацездатності. Урахування виявлених величин впливу факторів дозволило сформувати обґрунтовані профілактичні заходи.
The article analyzes the results of theoretical studies and practical approaches to the assessment of professional risks. Despite a significant amount oftheoretical work, for effective risk management at workplaces, the main problematic tasks that need to be solved remain the development of practical recommendations for the application of existing methods, approaches, and algorithms. Approaches to the assessment of industrial risks based on the use of statistical data on industrial injuries are analyzed. It was noted that for the practical application of the proposed approach, it is necessary to have updated databases and information systems designed for data processing and visualization of results.A mathematical model of the coefficient of severity of industrial injuries is proposed for practical use, which has the form of dependence of the specified coefficient on a set of influencing factors (cause of the accident, type of event, age and length of service of the victim). To build the model, it is proposed to use the method of regression-correlation analysis. The study of the obtained model made it possible to establish the degree of influence of factors on the possible consequences of accidents. In particular, it was established that the type of event that has the lowest frequency of manifestation (falling, collapsing, collapsing of objects, materials, rock, soil, etc.) has the greatest impact on the number of days of incapacity for work. Taking into account the identified values of the influence of the factors made it possible to form reasonable preventive measures.
Опис
Ключові слова
охорона праці , ризик , виробничий травматизм , математична модель , labor protection , risk , occupational injuries , mathematical model
Бібліографічний опис
Кружилко О. Є., Майстренко В. В., Володченкова Н. В., Ткалич І. М., Полукаров О. І., Демчук Г. В. Удосконалення оцінки ризиків на основі моделювання наслідків виробничого травматизму. Проблеми охорони праці в Україні. 2022. № 38 (3-4). C. 11–15.  DOI: https://doi.org/10.36804/nndipbop.38-3-4.2022.11-15 .