Вивчення впливу типорозміру екскаватору на межі відкритих гірничих робіт

Ескіз недоступний
Дата
2020
Автори
Григор’єв, І. Є.
Луценко, С. О.
Григор’єв, Ю. І.
Ткачук, Є. О.
Гора, М. О.
ORCID
DOI
https://doi.org/10.33271/crpnmu/63.026
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Дніпровська політехніка
Анотація
Кар’єри вітчизняних гірничодобувних підприємств у великій своїй частці виходять на кінцеві проектні контури. У цьому аспекті велика роль надається актуалізації меж відкритої розробки і, відповідно, інших головних параметрів кар’єру, що знаходяться з ними у тісному взаємозв’язку. Визначення цих меж має враховувати максимум економічних і технологічних факторів. Питання визначення раціонального типорозміру виймально-навантажувального обладнання є важливим і актуальним, оскільки правильно обраний модельний ряд обладнання значним чином впливає не тільки на техніко-економічні показники відкритих гірничих робіт, а й загалом на головні параметри кар’єру. А тому метою даного дослідження є виявлення залежностей і дослідження впливу параметрів виймально-навантажувального обладнання на межі кар’єру.
The quarries of domestic mining enterprises, for the most part, go to the final design contours. In this aspect, an important role is assigned to the actualization of the boundaries of open-cast mining and, accordingly, other main parameters of the open-pit, which are closely related to them. The determination of these boundaries should take into account the maximum of economic and technological factors. The issue of determining the rational standard size of mining and loading equipment is important and relevant, since a correctly selected model range of equipment significantly affects not only the technical and economic indicators of open pit mining, but also, in general, the main parameters of the open pit. Therefore, the purpose of this study is to identify dependencies and study the influence of parameters of excavation and loading equipment on the boundaries of the open pit.
Опис
Ключові слова
межі відкритих гірничих робіт , екскаватор , продуктивність , глибина кар’єра , граничний коефіцієнт розкриву , boundaries of open pit mining , excavator , productivity , open-pit depth , economic overburden ratio
Бібліографічний опис
Григор’єв І. Є., Луценко С. О., Григор’єв Ю. І., Ткачук Є. О., Гора М. О. Вивчення впливу типорозміру екскаватору на межі відкритих гірничих робіт. Збірник наукових праць НГУ. 2020. № 63. C. 26-36. DOI: https://doi.org/10.33271/crpnmu/63.026.