Моніторинг біорізноманіття на прикладі іхтіофауни як основа створення та сталого розвитку територій природно-заповідного фонду

Ескіз недоступний
Дата
2021
Автори
Романь, А. М.
Накемпій, О. К.
Roman, A. M.
Nakempii, O. K.
DOI
https://doi.org/10.31861/biosystems2021.02.156
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Анотація
За результатами проведеного дослідження встановлено, що застосовані знаряддя лову та методика дослідження є цілком релевантними до мети і забезпечують отримання наукових даних щодо біологічного різноманіття риб. На двох станціях за період проведення досліджень виявлено 26 видів риб, для кожного встановлено відносну чисельність (в перерахунку на 100 м2площі водойми), а також вивчено їх біотопну приуроченість та розподіл в межах станцій. Встановлено, що найбільш чисельним на досліджуваній ділянці видом є гірчак європейський, весь життєвий цикл розвитку якого проходить на непроточних зарослих ділянках водойми. В той самий час його чисельність підлягала досить суттєвим флуктуаціям протягом періоду дослідження. Аналогічні дані отримані щодо в'язя і синця. Обидва види в 2018 році дали надзвичайно високий сплеск чисельності, перевершивши на окремих станціях гірчака. Ці дані є свідченням і показником рівня репродуктивного здоров'я популяцій і можуть бути використані як інструменти для детального їх аналізу.
According to the results of the study, it was found that the fishing gear and research methods used are quite relevant to the goal and provide scientific data on the biological diversity of fish. During the research period, 26 species of fish were identified at two stations, a relative number was established for each of them (per 100 m2of the reservoir area), and their biotope timing and distribution within the stations were studied. It is established that the most numerous species in thestudied area is the European bitterling, the whole life cycle of which takes place in non-flowing overgrown areas of the reservoir. At the same time, its number was subject to significant fluctuations during the study period. Similar data were obtained for Ide and Zope. Both species in 2018 gave an extremely high surge in numbers, surpassing the bitter at some stations. These data are evidence and an indicator of the level of reproductive health of populations and can be used as tools for their detailed analysis.
Опис
Ключові слова
моніторинг біорізноманіття , іхтіофауна Десни , Мезинський НПП , структура рибного населення , охорона біологічного різноманіття , monitoring of biodiversity , fish fauna of the Desna River , Mezin NNP , fish community structure , biological diversity protecting
Бібліографічний опис
Романь А. М., Накемпій О. К. Моніторинг біорізноманіття на прикладі іхтіофауни як основа створення та сталого розвитку територій природно-заповідного фонду. Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). 2021. № 13(2). С. 156–171. https://doi.org/10.31861/biosystems2021.02.156.