Оцінка екологічних ризиків від технологічних процесів коксохімічного виробництва

Ескіз недоступний
Дата
2022
Автори
Накемпій, О. К.
Романь, А. М.
Nakempii, O. K.
Roman, A. M.
DOI
https://doi.org/10.36804/nndipbop.38-1-2.2022.49-53
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Державна установа «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці»
Анотація
Статтю присвячено проблемі оцінки та управління екологічними ризиками в контексті формування еколого-економічної системи коксохімічного виробництва. Ведення технологічного процесу на коксохімічному заводі обумовлено значним забрудненням довкілля через техногенне навантаження, що представляє серйозну небезпеку для навколишнього середовища. Тому дослідження впливу коксохімічного виробництва на навколишнє природне се­редовище в Україні є важливим і актуальним. З метою забезпечення постійного контролю, підвищення результативності діяльності підприємств, задоволення вимог зацікавлених сторін, оперативного реагування на виниклі порушення, зниження негативного впливу на навколишнє середовище запропоновано порядок ідентифікації екологічних аспектів і оцінка їх впливу. Встановлено критерії значимості та принципи оцінки екологічних аспектів. Ці принципи є основою менеджменту ризику. Вони встановлюють характеристики ефективного і результативного ризик-менеджменту, відображають його цінності і пояснюють його призначення. Тому ці принципи повинні враховуватися при створенні структури і процесу ризик-менеджменту виробництва. Дотримання цих принципів дозволить виробництву управляти впливом невизначеності щодо досягнення своїх цілей. Також визначено цілі управління ризиками та можливостями процесів системи екологічного менеджменту цілі управління ризиками та запропоновано критерії ідентифікації та оцінки ризиків і можливостей.. Доведено пріоритетність вивчення оцінки екологічних ризиків, визначення їх економічної вартості, а також обґрунтування екологічних заходів з управління еколого-економічною діяльністю підприємства. Розглянуто порядок оцінки екологічних ризиків, який ґрунтується на кількісних розрахунках. На підставі розробленої процедури розроблено реєстр екологічних аспектів коксового цеху. Оцінка впливу металургійної промисловості на екологічне становище в Україні є перспективним напрямом подальших досліджень щодо оптимізації рівня екологічної безпеки металургійних підприємств.
The article is devoted to the problem of assessment and management of environmental risks in the context of the formation of ecological and economic system of coke production. The technological process at the coke plant is due to significant environmental pollution due to man-made load, which poses a serious danger to the environment. Therefore, the study of the impact of coke production on the natural environment in Ukraine is important and relevant. In order to ensure constant control, increase the efficiency of enterprises, meet the requirements of stakeholders, respond quickly to violations, reduce the negative impact on the environment, the proposed procedure for identifying environmental aspects and assessing their impact. Criteria of significance and principles of assessment of ecological aspects are established. These principles are the basis of risk management. They establish the characteristics of effective and efficient risk management, reflect its values and explain its purpose. Therefore, these principles must be taken into account when creating the structure and process of risk management of production. Adherence to these principles will allow production to manage the impact of uncertainty about achieving its goals. The objectives of risk management and opportunities of environmental management system processes are also defined, the objectives of risk management are identified and the criteria of identification and assessment of risks and opportunities are proposed. The procedure for assessing environmental risks, which is based on quantitative calculations, is considered. Based on the developed procedure, a register of environmental aspects of the coke plant has been developed. Assessment of the impact of the metallurgical industry on the environmental situation in Ukraine is a promising area of further research to optimize the level of environmental safety of metallurgical enterprises.
Опис
Ключові слова
екологія , коксохімічне виробництво , управління ризиками , оцінка ризиків , ризик , викиди , повітря , ecology , coke production , risk management , risk assessment , air , emissions
Бібліографічний опис
Накемпій О. К., Романь А. М. Оцінка екологічних ризиків від технологічних процесів коксохімічного виробництва. Проблеми охорони праці в Україні. 2022, № 38 (1-2). С. 49–57. DOI: https://doi.org/10.36804/nndipbop.38-1-2.2022.49-53 .