Питання впливу складування розкривних порід у відвалах на прилеглі сільськогосподарські угіддя

Ескіз недоступний
Дата
2023
Автори
Максимова, Н. М.
Петрушина, Г. О.
Чушкіна, І. В.
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Аналіз місця складування відвалів розкривних порід та прилеглих територій показав доцільність визначення на стадії формування звітів оцінки впливу на довкілля планованої діяльності показників пилового навантаження з врахуванням тривалості впливу. Під час складання відповідних звітів ОВД основна увага приділяється питанням поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки, а тривалий вплив дефляції поверхні відвалів розкривних порід розглядається не достатньо, оскільки враховується їх інтенсивне самозарастання та майже не враховується можливість розвитку суфозійних процесів та явищ, які будуть сприяти періодичному відкриттю поверхні насипу. Також не розглядаються питання щодо формування захисних лісосмуг задля мінімізації пилового навантаження на прилеглі території до місць складування відвалів розкривних порід, хоча техногенний вплив може бути істотним за тривалістю.
The analysis of the overburden dump site and adjacent territories showed the feasibility of determining the dust load indicators at the stage of forming environmental impact assessment reports of the planned activity, taking into account the duration of the impact. When preparing relevant reports, the main attention is paid to wastes of the I-III hazard classes, and the long-term impact of deflation processes from bulk rock dumps is not taken into account enough, because their self-healing occurs intensively. The possibility of the development of suffusion processes and phenomena contributing to the rapid opening of the embankment surface is not taken into account. Also, issues related to the formation of protective forest strips to minimize the dust load on the adjacent territories to the storage sites of overburden rock dumps are not considered, although the man-made impact can be significant due to the multi-year duration.
Опис
Ключові слова
відвали розкривних порід , землі сільськогосподарського призначення , водневий показник сольової витяжки , гранулометричний склад , landfills of overburden , agricultural land , salt extract pH value , granulometric composition
Бібліографічний опис
Максимова Н. М., Петрушина Г. О., Чушкіна І. В. Питання впливу складування розкривних порід у відвалах на прилеглі сільськогосподарські угіддя. Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки : збірник матеріалів XХVІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції (з участю студентів), м. Київ, 17 травня 2023 р. Київ, 2023. С. 113–115.