Система автоматичного розподілу гарячого дуття по фурмах доменної печі

Ескіз недоступний
Дата
2020
Автори
Койфман, О. О.
Кулик, К. В.
Сімкін, О. І.
Леонов, І. О.
Koyfman, O. O.
Kulyk, K. V.
Simkin, O. I.
Leonov, I. O.
DOI
https://doi.org/10.31498/2522-9990222020197353
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Анотація
У статті розглянуто актуальне питання про автоматичне регулювання розподілу дуття по фурмах доменної печі. Забезпечення рівномірного розподілу дуття по горну печі дозволяє вирівняти нагрів по його окружності, поліпшити розподіл газових потоків в стовпі шихтових матеріалів і повністю використовувати хімічну і теплову енергію газів. Дослідження існуючих систем розподілу дуття показали причини їх непрацездатності. Це викликано тим, що вимірювальне обладнання, регулюючі пристрої та виконавчі механізми не витримують високих температур. Як вирішення проблеми було запропоновано включити в розробку виконавчих механізмів вуглеволокно, що дозволить значно зменшити абразивний знос і підвищити стійкість до високих температур.Була також розроблена система автоматичного регулювання розподілу дуття по кожній фурмі окремо. Витрата дуття в системі вимірюється за допомогою трубок Вентурі методом змінного перепаду. Регулювання в системі відбувається за допомогою посиленого вуглеволокном метеликового клапана, встановленого в рухомому коліні фурменого приладу після трубки Вентурі. У середовищі об'єктно-орієнтованого програмування було розроблено спеціальне програмне забезпечення для контролю процесу розподілу дуття по фурмам, рівномірного його розподілу і перерозподілу між усіма фурмами. Програма має можливість задавати загальні витрати та витрати на окремо взяту фурму.Використання розробленої системи автоматичного розподілу дуття по фурмам дозволить забезпечити рівномірну подачу дуття в горн доменної печі через окремі фурми, що дозволить підняти продуктивність самої печі призниженні витрати коксу.
The article considers the current issue of automatic control of the distribution of the blast through the blast furnace tuyeres. Ensuring a uniform distribution of blast over the furnace hearth allows you to even out the heating around its circumference, improve the distribution of gas flows in the column of charge materials and the full use of chemical and thermal energy of gases. Studies of existing blast distribution systems have shown the reasons for their inoperability. This was because the measuring equipment, the control devices and the actuators do not withstand high temperatures. As a solution to this problem, it was proposed to add carbon fiber in the development of the actuators that will significantly reduce the abrasive wear and increase the resistance to high temperatures.A system of automatic control of the blast distribution for each tuyere separately was also developed. The airflow in the system is measured with Venturi tubes using a variable differential method. Regulation in the system is carried out by means of a carbon fiber-reinforced butterfly valve installed in the fixed knee of the tuyere device befind Venturi tube. In the environment of object-oriented programming, special software for controlling the process of the blast distribution through the tuyeres, its uniform distribution and redistribution between all tuyeres, with the option to set the total flow rate and the flow rate for a single tuyere was developed.Using the developed system of automatic distribution of blast by tuyeres will ensure a uniform supply of blast to the furnace of the blast furnace through separate tuyeres, which will increase the productivity of the furnace itself while reducing coke consumption.
Опис
Ключові слова
система автоматичного розподілу дуття , доменна піч , САРД , контроль , регулювання , фурми , дуття , модель , контролер , трубка Вентурі , метеликовий клапан , automatic blast distribution system , ABDS , blast furnace , control , regulation , tuyere , blast , model , controller , Venturi , moth valve
Бібліографічний опис
Койфман О. О., Кулик К. В., Сімкін О. І., Леонов І. О. Система автоматичного розподілу гарячого дуття по фурмах доменної печі. Наука та виробництво. 2020. №22. С. 75–83. DOI: https://doi.org/10.31498/2522-9990222020197353 .