Методичні та практичні аспекти обґрунтування управлінських рішень з безпеки праці на основі оцінки ризиків

Ескіз недоступний
Дата
2023
Автори
Кружилко, О. Є.
Володченкова, Н. В.
Ткалич, І. М.
Дзюрбан, М. Г.
Богданова, О. В.
Kruzhilko, O. Ye.
Volodchenkova, N. V.
Tkalych, I. M.
Dziurban, M. G.
Bogdanova, О. V.
DOI
https://doi.org/10.36804/nndipbop.39-1-2.2023.10-15
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Державна установа «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці»
Анотація
У статті розглянуто питання практичного застосування сучасних методів та підходів до оцінювання професійних ризиків на основі ідентифікації небезпек. Профілактичні заходи та методи виробництва потрібно обирати за результатами ідентифікації небезпек і оцінки ризиків, що забезпечить підвищення рівня безпеки та здоров’я працівників, а також дозволить інтегрувати управління професійними ризиками до інших підсистем загальної системи управління підприємством на всіх ієрархічних рівнях. Незважаючи на те, що вказаній проблематиці приділяється багато уваги, актуальною залишається проблема вибору методу оцінки ризику та його практичної реалізації.
The article deals with the practical application of modern methods and approaches to the assessment of occupational risks based on the identification of hazards. Preventive measures and production methods should be chosen based on the results of hazard identification and risk assessment, which will ensure an increase in the level of safety and health of employees, as well as allow the integration of occupational risk management into other subsystems of the general enterprise management system at all hierarchical levels. Despite the fact that a lot of attention is paid to this issue, the problem of choosing a risk assessment method and its practical implementation remains relevant.
Опис
Ключові слова
безпека праці , професійний ризик , небезпека , матричний метод , виробничий фактор , occupational safety , occupational risk , danger , matrix method , production factor
Бібліографічний опис
Кружилко О. Є., Володченкова Н. В., Ткалич І. М., Дзюрбан М. Г., Богданова О. В. Методичні та практичні аспекти обґрунтування управлінських рішень з безпеки праці на основі оцінки ризиків. Проблеми охорони праці в Україні. 2023. Том 39, № 1–2. С. 10–15. DOI: https://doi.org/10.36804/nndipbop.39-1-2.2023.10-15 .