Зменшення викидів забруднюючих речовин промисловими підприємствами шляхом упровадження системи екологічного менеджменту

Ескіз недоступний
Дата
2021
Автори
Романь, А. М.
Пікареня, Д. С.
Накемпій, О. К.
Roman, A. M.
Pikarenia, D. S.
Nakempii, O. K.
DOI
https://doi.org/10.32846/2306-9716/2021.eco.2-35.10
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
Анотація
Продукування забруднюючих речовин промисловими підприємствами має тенденцію до щорічного зростання. Натомість міжнародна екологічна політика стає більш суворою і спрямованою на стимулювання щодо зменшення цих показників. В той самий час як в економічно розвинених країнах для підвищення екологічної ефективності підприємств залучаються кошти зі спеціальних фондів, промислові об’єкти, розташовані в менш розвинутих країнах, можуть розраховувати лише на власні ресурси. Пропонується стратегія підвищення рівня екологізації промислових підприємств шляхом оптимізації технологічних процесів та модернізації обладнання за рахунок внутрішнього потенціалу підприємства. Як інструмент пропонується вико‑ ристовувати вертикально інтегровану систему екологічного менеджменту за стандартом ISO 14001. Такий підхід, реалізова‑ ний шляхом застосування циклу Шухарта – Демінга, також відомого як циклу PDCA (Plan-Do-Check-Act), дозволить виявити найбільш пріоритетні зони для покращень, сформувати відповідну стратегію та поступово її реалізовувати, залучаючи кошти, зекономлені внаслідок підвищення ефективності технологічних процесів. Застосування підходу, заснованого на стандарті ISO 14001, має п’ять основних переваг: простота, системність, уніфікованість, проактивність та репутація. Загальна схема послідовності організації процесу «екологізації» промислового підприємства може бути описати трьома основними етапами: інтеграція системи ISO 14001; створення екологічного фонду; пошук зон оптимізації та розробка стратегії і її впровадження. В результаті очікуваними є покращення показників у трьох основних напрямах: зниження викидів забруднюючих речовин, оптимізація процесу споживання природних ресурсів та підвищення виробничих показників.
Industrial plants pollutant production tends to grow annually. International environmental policy instead of is becoming more stringent and aimed to encourage of these indicators reduction. While in economically developed countries, money from special funds is raised to increase the environmental efficiency of enterprises, industrial facilities located in less developed countries can only rely on their own resources. The strategy of industrial enterprises greening level increase by technological processes optimization and the expense of internal potential of the enterprise modernization equipment is offered. As a tool, it is proposed to use a vertically integrated environmental management system based on ISO 14001 standard. This approach, implemented using the Schuhart-Deming cycle, also known as the PDCA cycle (Plan-Do-Check-Act), will identify the most priority areas for improvement, to form appropriate strategy and gradually implement it, attracting the savings saved by increasing the efficiency of technological processes. There are five main benefits to using an ISO 14001 approach: simplicity, systemacity, uniformity, pro-activity, and reputation. The general sequence scheme of the industrial enterprise “greening” process organization can be described by three main stages: integration of the ISO 14001 system; ecological fund creation and optimization zones search and also strategy development and its implementation. As a result, it is expected to improve performance in three main areas: reducing of pollutants emissions, consumption of natural resource process optimizing and production performance improving.
Опис
Ключові слова
екологічна ефективність підприємств , екологічний менеджмент , екологізація промислових підприємств , еколого-орієнтований підхід , екологічний менеджмент , ecological efficiency of plants , ecological management , greening of industrial enterprises , ecologically-oriented approach , ecological management
Бібліографічний опис
Романь А. М., Пікареня Д. С., Накемпій О. К. Зменшення викидів забруднюючих речовин промисловими підприємствами шляхом упровадження системи екологічного менеджменту. Екологічні науки. 2021. № 2 (35). С. 60–63. DOI: https://doi.org/10.32846/2306-9716/2021.eco.2-35.10 .