Магістерські кваліфікаційні роботи

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 31
 • Документ
  Модернізація процесу завантаження помольних куль у млині рудозбагачувальної фабрики
  (ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА", 2024) Ковалевець, Р.
  Об’єктом дослідження даної роботи є процес завантаження помольних тіл (стальних куль) у млини подрібнення рудозбагачувальної фабрики. Предметом дослідження є кульові барабанні млини першої, другої та третьої стадії подрібнення типу МКР та МКЦ. Мета та завдання. Метою роботи є модернізація процесу завантаження помольних тіл у млини подрібнювання рудозбагачувальної фабрики. У першому розділі проаналізована рудозбагачувальна фабрика. Надана характеристика технологічного процесу подрібнення та класифікації, також описано процес завантаження помольних тіл в млини подрібнення. Проаналізовані патенти, які направленні на зниження витрат на експлуатацію млина та підвищенню якості подрібнення. В результаті виявлена необхідність у покращенні існуючого процесу завантаження куль та сформульована невирішена частина проблеми, яку планується досліджувати та вирішувати в ході виконання кваліфікаційної роботи. У другому розділі проведено аналіз кульових млинів – їх класифікацію, конструктивні особливості млинів та кульових живильників. Проаналізовані режими подрібнення та визначено оптимальний режим в умовах рудозбагачувальної фабрики. Виконані розрахунки потужності та продуктивності барабанних млинів. Визначені фактори, які впливають на продуктивність млинів. У третьому розділі наведено методику визначення ступеня заповнення млина помольними тілами та методику розрахунку питомих витрат куль. Запропоноване рішення для модернізації процесу завантаження млина кулями, їх зважування та облік. Пропонується встановлення пристрою у патрубок завантаження кульового млина, який буде порційно подавати кулі в млин, що дасть змогу виконувати завантаження помольних тіл без зняття рудного навантаження. Також пропонується встановити на кульових господарствах платформні ваги та інтегрувати дані в діючу систему АСУТП. У четвертому розділі виконано розрахунок економічної ефективності модернізації процесу завантаження. Орієнтовний економічний ефект від впровадження для кожного типу млина становить 32,25 тис. $/рік.
 • Документ
  Система автоматизації теплопункту обігріву приміщень заводоуправління та прилеглих споруд
  (ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА", 2024) Охріменко, С.; Койфман, О. О.
  Об’єктом дослідження є система управління теплопунктом обігріву приміщень заводоуправління та прилеглих споруд підприємства, основне обладнання (теплообмінний модуль АНКОР С-НО177). Предметом дослідження є автоматизація теплопункту обігріву приміщень заводоуправління та прилеглих споруд підприємства. У першому розділі проаналізована предметна область теплопункту обігріву та загалом теплових систем. Надана загальна характеристика технологічного процесу та наявної системи автоматизації. Приведено аналіз рішень на аналогічних об’єктах. В результаті визначена необхідність модернізації наявної системи та сформульована невирішена частина проблеми, яку планується досліджувати та вирішувати в рамках кваліфікаційної роботи. У другому розділі проведено аналіз технологічного процесу як об’єкту автоматизації, визначено параметри об’єкту автоматизації, визначені задачі управління об’єктом, задачі автоматичного контролю та регулювання відповідних технологічних параметрів, обґрунтована запропонована структура системи автоматизації, визначено розподіл основних задач, які вирішуються на рівнях автоматизації, наведено перелік основних функціональних задач та опис схеми їхнього взаємозв’язку. У третьому розділі обґрунтовано вибір технічних засобів для всіх рівнів автоматизації; спроектовано САР; розроблено та підібрано апаратну частину, основне необхідне обладнання та датчики для забезпечення системи автоматизації. Для цього в проекті застосовано нове устаткування та нові технічні засоби автоматизації, що відповідають вимогам точності та економічності. Також для якісної роботи системи обрані такі параметри виконавчих механізмів, які забезпечують задані показники якості системи. У пояснювальній записці наведено короткий опис технологічного процесу, технологічні вимоги до системи автоматичного контролю, обґрунтування вибору методів вимірювання, опис функціональної схеми, схеми функціональної структури та схеми комплексу технічних засобів. У четвертому розділі відповідними розрахунками підтверджено економічну доцільність впровадження запропонованої системи автоматизації.
 • Документ
  Дослідження впливу параметрів продувки сталі в конвертері на процеси дефосфорації і десульфурації сталі при виробництві напівспокійних марок сталі
  (ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА", 2024-01-22) Медведєва, К.; Стоянов, О. М.
  Проведено літературний аналіз процесів дефосфорації та десульфурації сталі в кисневому конвертері. Визначено технологічні параметри, що впливають на ці процеси. Проаналізовано шляхи інтенсифікація процесів дефосфорації та десульфурації. Проведено дослідження впливу технологічних параметрів роботи кисневого конвертеру на процеси десульфурації та дефосфорації. Визначено раціональні значення цих параметрів. Встановлено, що перевищення раціональної витрати чавуну знижує розвиток процесів десульфурації та дефосфорації, а зменшення погіршує тепловий баланс плавки, що потребуватиме спалювання більшої кількості вугілля та коксу, які містять значну кількість сірки, а також збільшуватиметься вміст FeO в шлаці. Визначено, що зменшення витрат вапна призводить до гальмування процесів видалення домішок, а збільшення понад раціональне значення призводить до гальмування процесу десульфурації та вапна може бути доречним при збільшеному вмісті фосфору в чавуні. Також встановлено, що доцільним є з точки зору зменшення вмісту сірки та покращення умов десульфурації зменшити витрату коксу та вугілля. Для забезпечення необхідного теплового рівня в цьому випадку потрібно вводити додатковий вуглецьмісний матеріал з низьким вмістом сірки. Розглянуті питання охорони праці і навколишнього середовища в умовах конвертерному цеху. Оцінена економічна ефективність від застосування отриманих значень параметрів конвертерного процесу.
 • Документ
  Дослідження впливу зміни температури чавуну в ході його транспортування і позадоменної обробки і розробка заходів щодо зменшення тепловитрат
  (ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА", 2024-01-22) Нефьодов, Є.; Мамешин, В. С.
  У першому розділі на основі проведеного аналітичного дослідження технології та схеми транспортування рідкого чавуну виділено вплив часу доставки, умов доставки, умов очікування порожніх ківшів та визначено, що на перепад температури впливає як якість підготовки до процесу так и сам процес перевезення чавуну. Докладно розібрані аспекти та технологія транспортування чавуну безпосередньо на «КАМЕТ-СТАЛЬ». В поточній ситуації рідкий чавун з доменного цеху доставляється в міксерне відділення Конверторного цеху по залізничної колії тепловозами ТГМ-4 та ТГМ-6 за допомогою чавуновозних ківшів місткістю 100 тон. У другому розділі розібрано змінення температури чавуну на всіх етапах транспортування від ДЦ до КЦ на підставі статистичних, виробничих даних, а також матеріалів та замірів робочих груп, які працювали на підприємстві в період з 2020 – 2023 років. На теперішній час можна виділити основні етапи втрати тепла: падіння температури футерівки порожнього чавуновозного ківша, яка залежить від часу оберту ЧВК; втрата тепла чавуну при транспортуванні чавуну через футерівку та через дзеркало металу; втрати на переливаннях чавуну в міксерному відділені через міксер або через «пряме переливання»; падіння температури футерівки ЧЗК в процесі очікування чавуну. Виявлено потенціали по збереженню тепла за рахунок зменшення часу оберту ЧВК при зменшенні їх кількості в експлуатації на 2 ківша; потенціали по збереженню тепла порожніх ЧВК, які знаходяться в очікуванні чавуну; потенційні перспективи по збереженню температури при вирішенні організаційних питань при переливаннях в міксерному відділенні та при роботі з чавунозаливними ківшами; потенціал при збільшенні тари ЧВК за рахунок змінення конструкції футерування ківша. З використанням паспортів плавок виконано факторні та регресивні аналізи. У третьому розділі виконано аналіз умов праці в конвертерному цеху, розглянуті питання техніки безпеки та пожежної профілактики. У четвертому розділі розраховано очікуваний економічний ефект від впровадження рекомендацій, що полягає у зменшенні витрати металошихти.
 • Документ
  Система автоматизації сушильного барабану помольного відділу
  (ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА", 2024) Уваров, М.; Мірошниченко, В. І.
  Об'єктом дослідження є технологічний процес сушіння матеріалів у сушильному барабані Предметом дослідження є система автоматизації, розроблена для оптимізації технологічного процесу сушіння матеріалів у сушильному барабані У першому розділі виконаний аналіз предметної область процесу сушіння в сушильних барабанах. Розглянуто методи підвищення продуктивності сушильного барабану для гранульованих матеріалів, наявні математичні моделі стаціонарного процесу сушіння. Проведений огляд поточного стан автоматизації сушильного барабану №2. У другому розділі проведено аналіз технологічного процесу сушіння вогнетривів в сушильному барабані як об’єкта автоматизації. Описаний та обґрунтований вибір структури системи автоматизації та взаємозв’язок функціональних задач АСУ ТП. У третьому розділі обґрунтовано вибір технічних засобів для всіх рівнів автоматизації; спроектовано САР температури. Визначено аналітичні залежності, що описують розподіл параметрів процесу сушіння матеріалу в барабані з урахування швидкості переміщення. На підставі математичної моделі технологічного процесу виконане налаштування PID регулятора та змодельована робота системи управління. Розроблено алгоритм роботи системи управління сушильним барабаном У четвертому розділі відповідними розрахунками підтверджено економічне обґрунтування запропонованої системи автоматизації.